top of page
Specialistkurs för psykologer i Compassionfokuserad terapi (CFT)

Specialistkurs för psykologer i Compassionfokuserad terapi (CFT)

Bakgrund
Denna specialistkurs är en introduktionskurs i Compassionfokuserad terapi (CFT). Den innehåller grundläggande kunskaper om CFT, dess historik och psykoedukation. Kursen innehåller information om skillnad mellan CFT och Compassionate mind training (CMT) och hur man kan applicera CMT i grupp. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha vetskap om och kunna beskriva CFT och använda det i sitt kliniska arbete.

Kursen godkänns som en fördjupningskurs i klinisk vuxenpsykologi och psykologisk behandling/psykoterapi.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig tillämpa compassionfokuserade interventioner i det kliniska arbetet och att utveckla compassion och självmedkänsla som en färdighet, både i arbetet och i privatlivet. Kursen syftar också till att ge deltagarna kunskap om hur compassion och självmedkänsla kan integreras i psykologisk behandling, både individuellt och i grupp.

Vetenskaplig utgångspunkt
Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av Paul Gilbert vid University of Derby, England. Hans främsta terapifokus har varit människor som led mycket av självkritik och skam. Senare har metoden utvecklats till att bland annat inkludera behandling av depression, ångest, ätstörningar, ilska och låg självkänsla. CFT fokuserar på att stärka förmågan till omsorg om oss själva och andra samt till samarbete och upplevelse av trygghet. CFT är en terapiform baserad på anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddhistisk kontemplativ tradition. Det har de senaste åren kommit alltmer forskning som visar effekten av compassion och självmedkänsla som fokus i terapeutiskt arbete (t.ex. Neff et al., 2007). Kirby et. al. (2017) har studerat hur interventioner i behandlingar med fokus på compassion till en själv och andra har effekt på flera olika psykiska problematiker, till exempel stress, ångest och nedstämdhet. En metaanalys gjord av MacBeth & Gumley (2012) visade på starka samband mellan självmedkänsla och psykopatologi där en större grad av självmedkänsla ger en ökad resiliens mot psykisk ohälsa.

Andra metaanalyser de senaste åren har visat hur CFT ger lovande resultat men att fler studier behöver genomföras genom mer rigoröst upplagda studier (Millard et al., 2023; Ferrari et al., 2019; Cuppage et al., 2018)

Övergripande mål
Deltagaren skall efter avslutad utbildning kunna:
• Definiera psykologiska begreppet compassion
• Använda CFT i sitt kliniska arbete, individuellt och/eller grupp
• Ha förståelse om och klargöra att det är skillnad på CFT och CMT
• Redogöra för specifik CFT-psykoedukation; trecirkelmodellen, compassionflödet,  
  compassionsjälvet, gamla och nya hjärnan
• Applicera visualiseringsövningar i individuella samtal eller i grupp
• Ha vetskap om och förståelse för CFTs historia
• Använda och ha vetskap om fallformulering för CFT
• Ha förståelse om att det finns olika compassionprogram och klargöra skillnad på vad
   som är CFT och inte

Kunskap och förståelse
Deltagaren ska ha förståelse för uppkomsten och bakgrunden till CFT och kunskap om dess historia och vad det innebär att den är en integrativ metod. Kursen uppmärksammar kopplingen mellan kropp och hjärna och diskuterar fysiologi och andningspraktik som ingår i CFT.

 

Kursen är upplevelsebaserad vilket innebär att man genom egen tillämpning och erfarenhet får förståelse för hur compassion kan användas i det kliniska arbetet. Färdighet och förmåga Kursen innehåller föreläsningar och gruppövningar där deltagarna övar på varandra både i rollspel och reflektionsfrågor. Deltagaren deltar aktivt i gruppen och vid gemensam genomgång av fallformulering. Deltagarna rekommenderas att genomföra praktiskt arbete mellan kursträffarna, relaterat till kursens mål och innehåll. Detta examineras på plats under kursens gång av kursledarna.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Deltagaren ska efter genomgången kurs ha utvecklat förståelse för vad det innebär att ha ett compassioninriktat förhållningssätt. Deltagaren ska ha stärkt sin värderingsförmåga och kunna avgöra när det lämpligt att applicera de olika modellerna och verktyg som ingår i kursen och kunna utvärdera behandlingsupplägg utifrån en patients problematik. Röd tråd genom kursdagarna är att arbeta upplevelsebaserat parallellt som stöd från vetenskaplig litteratur bidrar till att säkerställa att deltagaren tillgodogör sig kunskapen på ett så korrekt sätt som är möjligt något som också examineras av kursledarna.

 

Betygskriterier
Betygsnivåerna är godkänd – icke godkänd.

 

För godkänt resultat krävs:
- Uppfyllande av kurskrav
- Godkänd skriftliga examination
- Aktivt deltagande i övningar

 

Undervisningsformer och kursupplägg
- Föreläsningar
- Gruppdiskussioner och tillämpningsövningar

 

Kursen omfattar sex heldagar fördelade på tre tillfällen, totalt ingår 48 undervisningstimmar.

 

Behörighetskrav: Leg. psykolog
Examinationsuppgift: Delexaminationer sker i diskussionsform i grupp under hela utbildningen.

 

Obligatorisk närvaro krävs på 80% av kursens moment. Kursdeltagarna examineras med en individuell skriftlig uppgift baserat på lärandemålen. Den skriftliga uppgiften följer APA-manualen och deltagaren får välja en fördjupningsfråga inom compassionfältet med stöd från kurslitteraturen.

 

Utvärdering

En skriftlig utvärdering sker i enlighet med Psykologförbundets rekommendationer.

 

Mer information/kursens ledare och huvudlärare
Gabriela Jones, kursledare, 073-733 81 10
Christina Andersson, kursledare, 070-275 08 98

 

Christina Andersson är Med. Dr. vid Karolinska Institutet, inom området compassion. Christina har skrivit flera uppskattade böcker, Compassionfokuserad terapi (tillsammans med leg. psykolog, Sofia Viotti) och Compassioneffekten: Att utveckla självtillit och inre trygghet, båda utgivna på Natur och Kulturs förlag. Under 2022 utkom hon även med boken Yogahjärnan med Sara Granström (Volante). Christina delar sin tid mellan forskning, skrivande och kliniskt arbete och har utvecklat flera webbaserade verktyg för compassion, bland annat appen Compassion Lifestyle.

Gabriela Jones, leg.psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi, handledare och mindfulnessinstruktör. Gabriela har mångårig erfarenhet som psykolog, organisationspsykolog och utbildare. Gabriela är speciellt intresserad av att införliva compassion i arbetslivet. Hon är utbildad i Compassionfokuserad terapi vid Karolinska Institutet och Universitet i Derby, England.

Både Christina och Gabriela vidareutbildar sig återkommande för psykologiprofessor Paul Gilbert, på grundläggande och avancerad nivå och erhåller kontinuerlig handledning med Paul Gilbert. Tidigare har de även erhållit handledning från Chris Irons, fil. dr., forskare och författare inom området Compassionfokuserad terapi i England. Christina och Gabriela är medgrundare av Compassion Mind Sverige, en systerorganisation till Compassion Mind Foundation UK, som har som syfte att sprida och kvalitetssäkra compassionfokuserad terapi. Christina är utbildad yogalärare och Gabriela är utbildad yinyogalärare. Båda hyser ett starkt intresse för neurobiologi och dess koppling till kroppen och psykologiskt välbefinnande.

Kursanmälan görs till info@compassionutbildning.se

 • ANMÄLAN OCH ÅTERBETALNING

  Kursdatum våren 2024:

  8-9/4, 6-7/5 samt 3-4/6.

  Kursen ges i Göteborg.

  Anmälningar senast den  18:e mars, anmälan är bindande. Vid avbokning mindre än fyra veckor innan kursstart återfås 50% av kursavgiften, mindre än två veckor 25% av kursavgiften och mindre än en vecka återbetalas inte kursavgiften alls.


  Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs eller
  nytt kurstillfälle inom de närmaste veckorna. Vid för få deltagare ställs kurs in.

  Det finns plats för maximalt 14 deltagare.

  Priset är exklusive moms.


  Kursanmälan görs till gabriela@psykologbyranjones.se

 • LITTERATURLISTA

  Litteraturlista

  Böcker

  Andersson, C. & Viotti, S. (2013). Compassionfokuserad terapi. Stockholm, Natur & Kultur.

   

  Kolts, R. (2019) CFT helt enkelt: att bedriva compassionfokuserad terapi. Stockholm, Natur & Kultur.

   

  Artiklar
  Cuppage, J., Baird, K., Gibson, J., Booth, R., & Hevey, D. (2018). Compassion Focused Therapy: Exploring the Effectiveness with a Transdiagnostic Group and Potential Processes of Change. British Journal of Clinical Psychology, 57, 240-254. https://doi.org/10.1111/bjc.12162

  Gilbert. P. (2019). ”Explorations into the nature and function of compassion.” I: Current Opinion in Psychology 2019, 28:108–114

  Gilbert. P. (ed) (2017) Compassion. Concepts, Research and Applications. London, Routledge. Gilbert, P. (2020). Compassion: From Its Evolution to a Psychotherapy. Frontier in Psychology. Revew article. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.586161

  Irons, C., & Heriot-Maitland, C. (2020). Compassionate Mind Training: An 8-week group for the general public. Psychology and psychotherapy, 10.1111/papt.12320. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/papt.12320

  Kirby, J. N., Tellegen, C. L., & Steindl, S. R. (2017). A Meta-Analysis of Compassion-Based Interventions: Current State of Knowledge and Future Directions. Behavior Therapy, 48(6), 778–792. https://doi.org/10.1016/ j.beth.2017.06.003

  Leaviss, J., & Uttley. L. (2014). Psychotherapeutic benefits of Compassionfocused therapy: an early systematic review. Psychological Medicine, 45(5), s. 927–945. MacBeth,

  A. & Gumley, A. (2012). Exploring compassion: a metaanalysis of the association between self-compassion and psychopathology. Clinical Psychology Review, 32, 45–552.

  Matos., M, Duarte., C, Duarte., J, Pinto-Gouveia., J. Petrocchi., N., Basran, J., & Gilbert., P. (2017). Psychological and Physiological Effects of Compassionate Mind Training: a Pilot Randomised Controlled Study. Mindfulness. DOI 10.1007/ s12671-017-0745-7

  Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85–102.

25 500,00 krPrice
Color
bottom of page